Име на ресурса :
Обединен мозаечен елемент
Тип :

Кратко описание на ресурса :
Обединен мозаечен елемент
Указател на ресурса :
  Идентификатор :
  099bbb32-f923-4f08-9f2a-0073b437b4c0
  Език :
  • - bul
  Формат за пренос :
  • - unknown (version : unknown)
  Кодировка на данните :
  MD_CharacterSetCode_utf8
  Ключови думи от темите на INSPIRE :
   Други ключови думи :
   • - Orthoimagery
   • [controlled vocabulary : GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 - date : 2008-06-01 - date type : publication]
   • - Inspire geo-portal
   • [controlled vocabulary : INSPIRE - Glossary, version 3 - date : 2010-01-12 - date type : publication]
   Географски очертаващ правоъгълник :
   • X min :22.36
   • X max :28.61
   • Y min :41.24
   • Y max :44.22
   Системна координатна референция :
   • - EPSG : http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258
   Времеви обхват:
   От 07/09/2015 до //
   Дата на създаване :

   Дата на последния преглед :

   Дата на публикуване :
   Произход :
   Точността на данните е контролирана чрез използване на контролни GPS точки и линейни обекти, получени в режим на стереокартиране.
   Пространствена разделителна способност :
   1/50000 ;
   Топологична съвместимост :
   • TopologyLevelCode :
   Съответствие :
   • - Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни du 08/12/2010 - date for [Не е оценен]
   Условия, приложими към достъпа и използването :
    Други ограничения :
    • - no limitation
    Лиценз :

    Лице за контакт :
    • Име на организацията : Военно-географска служба
    • Адрес :


    • Адрес на електронната поща : mgs@armf.bg
    Други лица :
    • Име на организацията : Военно-географска служба
    • Роля :
    • Адрес :


    • Адрес на електронната поща : mgs@armf.bg
    Дата на метаданните :
    2016-04-11T13:55:10
    Език на метаданните :
    bul