Националният портал за пространствени данни е изграден в изпълнение на Европейската директива 2007/2/ЕО INSPIRE, за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност.


Законът за достъп до пространствени данни (ЗДПД)

Стратегически документ за Република България, отразяващ хармонизацията на Директивата с националното законодателство е Законът за достъп до пространствени данни (ЗДПД), приет през 2010 г., за изграждане на елементите на националната инфраструктура на пространствена информация.

Законът за достъп до пространствени данни /ЗДПД/, с който се въвеждат разпоредбите на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE в националното законодателство е приет и обнародван в Държавен вестник бр. 19 от 9 март 2010 г.

Този закон урежда изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни и предоставянето на услуги за данните в областта на околната среда или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране на съвместимост и сигурност при обмена на данни.

Инфраструктурата за пространствена информация включва метаданни, масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни, мрежови услуги и технологии; споразумения за обмен, достъп и използване; механизми за координация и наблюдение; процеси и процедури, въведени, управлявани или предоставяни по този закон от органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни във връзка с осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, свързани с тях и трети лица, които могат да предоставят създадени и поддържани от тях пространствени данни и услуги за тях в рамките на инфраструктурата за пространствена информация.

Европейската директива 2007/2/ЕО INSPIRE

Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) влиза в сила на 15-ти май 2007 г., урежда чрез общи правила създаването на Инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) за целите на общностните политики в областта на околната среда и политиките или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда. Чрез използването на инфраструктурата INSPIRE следва да се осигури изчерпателна, стандартизирана и качествена географска информация за нуждите на определянето, изпълнението, мониторинга и оценката на посочените политики и дейности

INSPIRE се основава на инфраструктурите за пространствена информация, създадени и управлявани от държавите-членки на Европейския съюз, като обхваща масиви от пространствени данни, необходими за ефективното осъществяване на дейности по защита на околната среда, съгласно  темите, изброени в приложенията към Директивата. Директивата се отнася за 34 теми на пространствени данни, необходими за опазване на околната среда, с основни компоненти, описани чрез технически правила за прилагане С оглед гарантирането на съвместимост и използваемост на инфраструктурите за пространствени данни на държавите-членки в рамките на Общността и в трансграничен контекст, с Директивата се въвеждат изисквания към отделните елементи на тези инфраструктури, свързани със:

  • Създаването на метаданни с определено съдържание за масивите от пространствени данни и услуги, попадащи в приложното поле на Директивата;
  • Осигуряването на оперативната съвместимост и хармонизацията на масивите от пространствени данни и свързаните с тях услуги;
  • Изграждането и поддържането от всяка държава-членка на мрежа от услуги (мрежови услуги),свързани с масивите от и услугите за пространствени данни, за които са създадени метаданни.

Мерките, които следва да бъдат предприети от държавите членки за осигуряване на безпрепятствен и неограничен обмен на пространствени данни и услуги за такива данни между органите на публична власт за целите на публичните функции, които могат да имат въздействие върху околната среда.

Директивата е синхронизирана с българското законодателство чрез Закона за достъп до пространствени данни.