За системата

Националният портал за пространствени данни е информационна и комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги и предоставяне на достъп до тях на държавната администрация и гражданите. Порталът дава възможност за ефективен обмен между държавните администрации на хармонизирани пространствени данни, използване на пространствените данни като част от електронното управление на национално и европейско ниво.

Информация за системата

Националният портал за пространствени данни (НППД) цели достъп, структуриране на пространствените данни, постигане на оперативна съвместимост и предоставянето на точно дефинирани мрежови услуги, в процеса на хармонизиране на националните бази пространствени данни в съответствие с европейски и международни стандарти. Чрез изграждането на НППД, елемент на националната инфраструктура за пространствената информация, се дава възможност напълно самостоятелни системи да работят съвместно чрез интерфейси, семантично и синтактично определени. Услугите ще се предоставят на други системи, както и ще се използват услуги от тях. Съвместимостта на услугите налага хармонизиране на пространствените данни, администрирани от техните държатели.

Съгласно изискването на Закона за достъп до пространствени данни(ЗДПД) и Директива 2007/2/ЕО INSPIRE, държавната администрация, създател и администратор на пространствени данни, осигурява оперативно съвместими пространствени данни с възможност да бъдат комбинирани и при предоставяне на услуги да си взаимодействат, без използването на повторна ръчна намеса. Това гарантира ясни резултати при извършване на услугата и по-висока добавена стойност както на услугата, така и на масивите от данни. Органите на изпълнителната власт, местното самоуправление и организациите, които администрират пространствени данни, свързани с техните сфери на отговорност, ще публикуват тяхното описание (метаданни), с цел осигуряване на бърза оценка на свойствата на информационния ресурс. Тези изисквания се отнасят само за пространствени данни, които са създадени чрез закон или друг нормативен документ.

Техническата реализация на изискванията на ЗДПД и Директивата INSPIRE са съобразени с публикуваните от органите на Общността регламенти, указания и спецификации, за да се гарантира постигане на оперативно съвместими пространствени данни и услуги на национално и европейско ниво.

Контакти

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Телефон и факс
Тел: 02 / 940 9771, 02 / 940 9640
Факс: 02 / 988 5094, 02 / 940 9364
Адрес
България, София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Телефон и факс
Тел: 02 / 949 2115, 02 / 949 2254
Факс: 02 / 981 8787
Адрес
България, София 1000, ул. "Ген. Й. В. Гурко" №6